O archivu

Diecézní archiv Biskupství brněnského byl zřízen v souladu s kán. 486 a násl. CIC, a to dekretem biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho ze dne 1. 2. 2009. 19. srpna 2011 obdržel archiv od Ministerstva vnitra ČR akreditaci pro výkon soukromého archivu, 29. 6. 2018 byla rozšířena i na archivní přístavbu.

Archiv vykonává zejména tyto činnosti

  • správu ústřední spisovny, odborný dohled nad výkonem spisové služby na Biskupství brněnském i metodickou pomoc v oblasti předarchivní péče právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je Biskupství brněnské
  • přípravu k výběru archiválií ve skartačním řízení i mimo ně – pro Biskupství brněnské a církevní právnické osoby, jejichž dokumenty sahají hlouběji do minulosti (zejména farnosti a kapituly)
  • vedení základní evidence Národního archivního dědictví pro archiválie ve své správě
  • odbornou péči a zpracování archivních fondů a sbírek uložených v Diecézním archivu Biskupství brněnského
  • poskytování archivních služeb pro Biskupství brněnské i žadatele z řad veřejnosti (potvrzení, výpisy, opisy, kopie, rešerše)
  • badatelskou agendu – umožňování nahlížení do archiválií
  • výzkumnou činnost v oboru církevních dějin se zaměřením na historii brněnské diecéze

 

Kontakty

Diecézní archiv
Biskupství brněnského
Odbojářů 803
664 61 Rajhrad
tel.: +420 518 633 494
tel.: +420 530 506 873
email: archiv@biskupstvi.cz